Informació Legal

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en el lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de la pàgina web que conformen el lloc web —look and feel—, marques, logotips, noms comercials, productes, fórmules, mètodes, textos i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a l’ASSOCIACIÓ FAMILIAR d’EDUCACIÓ I RELACIONS TUTORIALS (FERT) (en endavant Associació FERT) o a tercers que li han cedit els seus drets. A aquests efectes, s’entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui totalment o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits en el lloc web o a la pàgina que el conformen exclusivament per a ús personal, privat i no lucratiu per l’usuari sempre que en tot cas s’indiqui l’origen i/o autor d’aquests continguts i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels titulars.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquestes condicions generals d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels previstos expressament aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’Associació FERT o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web, les seves pàgines i/o dels continguts que s’hi incorporen. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, caldrà obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’Associació FERT us informa que tracta dades personals facilitades pels interessats per a finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins, i en fa el tractament d’acord amb aquesta Política de privacitat.

  1. Responsable

El responsable del tractament de dades és l’ASSOCIACIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ I RELACIONS TUTORIALS (FERT), amb CIF G-08440406 i seu social al carrer Immaculada, 22, 08017 Barcelona, Espanya. Telèfon: +34 93 254 18 44 Correu electrònic: fert@fert.es

  1. Finalitat principal

La finalitat del tractament de les dades personals és l’enviament d’informació per correu postal o electrònic a les persones interessades en les activitats desenvolupades per l’Associació FERT, en concret, la informació relativa a les sessions, jornades i diverses convocatòries.

  1. Legitimació

La base jurídica per al tractament de dades efectuat per la nostra entitat és el mateix consentiment (art. 6.1.a RGPD) atorgat per la persona interessada mitjançant la sol·licitud d’alta com a col·laborador o soci, mitjançant la sol·licitud d’alta en les diverses comunicacions esmentades i mitjançant l’enviament d’un donatiu. Totes les dades que se sol·licitin seran necessàries per obtenir la condició de soci, col·laborador i per donar-se d’alta en l’enviament de comunicacions. La manca d’alguna dada implicarà la negativa a realitzar l’alta respectiva.

  1. Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

  1. Destinataris.

Els titulars queden informats i consenten expressament i inequívocament que l’Associació FERT, com a responsable del tractament, pugui tractar, cedir i, si escau, transferir internacionalment les dades personals, incloses fotografies i vídeos de l’usuari, per a les finalitats descrites anteriorment, i exclusivament a les entitats que promoguin i participin en les activitats, desenvolupament i fi fundacional, així com a les persones i entitats directament relacionades amb aquesta entitat.

Les dades relatives a una donació i/o aportació seran comunicades a l’AEAT en compliment de les obligacions legals amb l’exclusiva finalitat que tinguin els efectes fiscals que la normativa vigent atribueixi a cada moment.

  1. Drets

En qualsevol moment els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament quan siguin procedents per escrit acompanyat de document oficial identificatiu, dirigit a Associació FERT, carrer Immaculada, 22, 08017 Barcelona, o mitjançant correu electrònic: fert@fert.es.  Els titulars tindran dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es) si no s’hagués complert per part de l’Associació FERT, en temps i forma, amb l’exercici dels drets que els assisteixen.

Última modificació: juny de 2019.

COOKIES:

 Posem en el vostre coneixement que utilitzem cookies únicament per perfilar i millorar la nostra relació amb l’usuari i adaptar-nos així mateix als seus mitjans tecnològics. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció o, si escau, rebuig de la recepció de cookies en el seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte, les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

En aquesta pàgina web no s’utilitzen hipervincles que permetin comunicació de les vostres dades a altres webs, i no ens responsabilitzem de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra.

 

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal