PRE-ADOLESCENTS

PROGRAMA PER A PARES AMB FILLS D’ 11 A 14 ANYS

Les nenes i els nens acaben la seva etapa infantil quan entren en la fase de la pubertat. Es produeixen llavors al seu interior una sèrie de canvis psicosomàtics que, units a les influències externes que reben, pertorben la seva sensibilitat i alteren la seva conducta. A aquest període en diem preadolescència.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar els pares es formen en educació familiar, analitzen quines són les causes i els efectes d’aquests canvis i estudien les pautes més apropiades per mantenir una relació sensata, dialogant i ferma amb els seus fills, sense coartar el seu natural descobriment del món que els envolta i que els exigeix començar a ser ells mateixos.

Aquest programa d’educació familiar es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F”, que utilitzant uns casos reals com a base de discussió proposa que el matrimoni els llegeixi personalment, els comenti, es reuneixi després amb altres matrimonis en grups petits, en què en un ambient d’amistat, s’analitzin i discuteixin les qüestions que s’hi plantegen. Tot això amb un material de suport que inclou Nota tècnica, fulls de seguiment i bibliografia adequada a cada tema.

Per extreure conclusions i establir criteris, assisteixen després a unes sessions generals moderades per pares o mares experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del FERT, que treballa en col · laboració amb l’Institut de la Família de la “Universitat Internacional de Catalunya.

QUADRE TEMÀTIC

  1. L’etapa preadolescent. Al voltant de la pubertat

2. Orientar en els estudis i la influència de l’ambient. L’adquisició d’hàbits

3. La seva incipient autonomia. L’autoritat dels pares

4. Sentiment espiritual. La idea de servei a la família

5. La identitat sexual. Valor del cos: masculinitat i feminitat

6. Les primeres sortides. Els amics, tecnologies i lleure

Director del programa: Javier SÁNCHEZ

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal