PRIMERES CONVERSES

PROGRAMA PER A PARES AMB FILLS DE 4 A 5 ANYS

Durant els tres primers anys de vida, a través del programa “Primers Passos”, vam aprendre a educar els hàbits bàsics. Ara hem d’aprofitar l’adquisició de noves habilitats, físiques i intel · lectuals, dels nens de 4 i 5 anys, per ajudar-los a créixer en totes les dimensions de la persona.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar, els pares descobrirem la necessitat de construir una autèntica vida de família ia comprometre’ns eficaçment en l’exercici de l’autoritat. És ara el moment d’aprofitar la seva incipient capacitat de conversar perquè la nostra tasca educativa sigui eficaç i els ninños d’aquestes edats adquireixin soltesa en la seva relació amb l’entorn.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya”.

QUADRE TEMÀTIC

  1. Introducció al programa. Els nens que han après a conversar
  2. Herència i caràcters. El temperament dels fills
  3. Un projecte de vida de família. Llars singulars i alegres
  4. La convivència entre germans. Conflictes psicològics: la gelosia
  5. Educació de la sensibilitat i la transcendència de l’home
  6. L’hàbit de l’obediència. Autoritat i disciplina
    Directora del programa: Núria DURÁN
© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal