PRIMERES LLETRES

PROGRAMA PER A PARES AMB FILLS DE 6 A 7 ANYS

Adquirits i als marcs de referència estables que els nens i les nenes necessiten viure durant els “Primers Passos”, ens trobem ara amb nens de 6 a 8 anys que comencen a manifestar trets de la seva personalitat i ús de raó. Aquesta circumstància requereix individualitzar molt el tracte amb ells.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar dels pares aprenen a conèixer millor els seus fills i conciliar la seva educació personalitzada amb les influències de l’entorn. És ara el moment de presentar als fills aquest estil familiar, que cada matrimoni construeix i que ajuda a canalitzar els seus comportaments sobre el substrat de les virtuts humanes. Un programa d’orientació familiar orientat a pares de fills d’entre 6 i 8 anys.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya”.

QUADRE TEMÀTIC

  1. Introducció: cap a l’ús de la raó.
  2. El projecte educatiu. Educar per objectius: créixer com a persona
  3. El coneixement dels fills. Estudi dels diferents caràcters
  4. La intimitat amb els fills i l’educació de l’afectivitat
  5. Educar en valors.
  6. L’exercici de l’autoritat

    Director del programa: Diego ALMENDARIZ


© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal