PRIMERS PASSOS

PROGRAMA PER A PARES AMB FILLS DE 0 A 3 ANYS

Convertir les situacions de la vida familiar en meravellosos moments d’aprenentatge és una de les finalitats de l’educació primerenca. Són molts els estudis que demostren, que una estimulació adequada, és l’eina més eficaç per aconseguir un íntegre desenvolupament personal, en l’àmbit de la intel·ligència, en el de la psicomotricitat i en el de la conducta.

En aquest programa d’Orientació Familiar es prepara els matrimonis joves, que esperen un fill o que recentment ho han tingut, perquè coneguin els principals marcs pedagògics i els hàbits bàsics que els seus fills han d’adquirir. A més també descobreixen que durant la primera infància, amb una afectuosa i coherent educació materna i paterna, es configuren les bases de la felicitat futura.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar del FERT aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions d’educació familiar, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del FERT que treballa en col · laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya “
.

QUADRE TEMÀTIC

  1. Introducció al programa. Primers passos
  2. Punts clau per a una educació integral. Els marcs del desenvolupament infantil
  3. L’ambient familiar. El nen i el seu entorn pròxim
  4. Herència i caràcters. El tracte individualitzat i els pares com a model d’amor
  5. El joc en la vida del nen
  6. Saber exigir a la primera infància. L’autoritat dels pares


Director del programa: Alfons CUCURULL

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal