MATRIMONIS AMB SOLERA (AVIS EN ACTIU)

Quan després de molts anys de vida matrimonial, els fills van abandonant la llar familiar, l’home i la dona tornen a retrobar-se en aquest espai conjugal exclusiu per a dos. Apareixen llavors noves llums i algunes possibles ombres que és convenient descobrir i analitzar perquè la convivència matrimonial segueixi generant autèntica vida de família. Indubtablement, cada llar familiar és un món i les circumstàncies que envolten a cada matrimoni són sempre diferents, però hi ha principis i comportaments comuns de l’experiència humana que ens indiquen que conductes és convenient evitar, així com les que es demostren estimables i aconsellables de mantenir. Pautes que treballen en un programa d’educació familiar específic per a matrimonis d’aquestes edats.

Els avis que participen en un curs d’educació familiar com aquest, descobreixen que encara que els anys hagin passat i la societat no valori suficientment totes les aportacions que encara poden fer, la vida encara té moltes coses a ensenyar. Una d’elles, la necessitat que tenen les noves generacions de l’experiència de vida per ells adquirida, una altra, la indiscutible contribució que els avis aporten a les noves famílies i l’última, molt més grandiosa, que consisteix que la nostra capacitat de donar, quan s’arriba a la autèntica maduresa, no té límits.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya”.

ORDRE TEMÀTIC

  1. La família extensa i els avis
  2. Els néts i les etapes educatives
  3. Els avis i els vincles intergeneracionals
  4. Els fills majors que segueixen en l’adolescència
  5. Transmissió de la dimensió transcendent de l’home
  6. La plenitud del matrimoni
  7. Director del programa: Ramón MOIX

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal